top of page
Logo Marloes Hoekema Fotografie

ALGEMENE VOORWAARDEN

Logo Marloes Hoekema Fotografie

Algemene voorwaarden

Marloes Hoekema

 

Inhoudsopgave

 

1. Definities

2. Toepasselijkheid

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht

4. Wijzigingen

5. Herroepingsrecht

6. Annulering

7. Inschakeling derden

8. Duur en beëindiging

9. Prijzen

10. Facturering en betaling

11. Leveringstermijn(en)

12. Informatieverstrekking door de Klant

13. Medewerking door de Klant

14. Levering

15. Klachten

16. Intellectuele eigendomsrechten

17. (Sub)licentie

18. Inbreuk op auteursrecht

19. Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten

20. Overname (intellectuele) eigendom(srechten)

21. Publicatie

22. Privacy

23. Opschorting en оntbinding

24. Overmacht

25. Aansprakelijkheid

26. Geheimhouding

27. Boete

28. Overige bepalingen

 

1. Definities

 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 • Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Marloes Hoekema Fotografie.

 • Diensten: al hetgeen Marloes Hoekema Fotografie ten behoeve van de Klant, binnen het kader van de door de Klant verstrekte Opdrachten maakt en/of onderneemt.

 • Marloes Hoekema Fotografie: de opdrachtnemer die de Diensten aan de Klant aanbiedt en uitvоert, gevestigd is te Nieuw-Buinen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel оnder nummer 74806009.

 • Opdracht: al hetgeen tussen Marloes Hoekema Fotografie en de Klant is overeengekomen.

 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Marloes Hoekema Fotografie een Opdracht aangaat dan wel een aanbieding doet.

 • Partij(en): Marloes Hoekema Fotografie en/of de Klant.

 • Werk(en): een foto of foto’s, alsmede elke andere vastlegging van beeldmateriaal en/of informatiedragers, geproduceerd door Marloes Hoekema Fotografie.

 

 

2. Toepasselijkheid

 

Op alle rechtsbetrekkingen met Marloes Hoekema Fotografie zijn uitsluitend deze Algemene voorwaarden van toepassing. Door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden en andere (van de Algemene voorwaarden afwijkende) bedingen worden door Marloes Hoekema Fotografie uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. Aanbiedingen en totstandkoming van de Opdracht

 

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Marloes Hoekema Fotografie zijn te allen tijde vrijblijvend en hooguit één maand geldig, tenzij in de offerte een andere termijn is genoemd.

 2. Opdrachten (alsook wijzigingen daarin) komen tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van Marloes Hoekema Fotografie. Voorts komt een Opdracht tot stand doordat Marloes Hoekema Fotografie zonder voorafgaande bevestiging geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft aan een door de Klant gegeven Opdracht.

 3. Voor Opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Opdracht juist en volledig weer te geven.

 

4. Wijzigingen

 

 1. Marloes Hoekema Fotografie heeft te allen tijde het recht Opdrachten te weigeren of aan de levering en/of uitvoering van de Diensten nadere voorwaarden te verbinden.

 2. Wijzigingen in de Opdracht door de Klant dienen tijdig en schriftelijk aan Marloes Hoekema Fotografie te worden meegedeeld. De wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de schriftelijke aanvaarding ervan door Marloes Hoekema Fotografie. Indien de wijzigingen hogere kosten veroorzaken worden deze de Klant extra in rekening gebracht.

 3. Indien wijzigingen in de Opdracht door de Klant geheel of gedeeltelijke annulering van de Opdracht betekent, is Marloes Hoekema Fotografie gerechtigd gemaakte kosten, geleden verlies of gederfde winst bij de Klant (al dan niet overeenkomstig artikel 6 van de Algemene voorwaarden) in rekening te brengen.

 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Marloes Hoekema Fotografie een verzoek tot wijziging van de Opdracht door de Klant weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten Diensten.

 5. Wijzigingen in de Opdracht die tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Marloes Hoekema Fotografie wordt overschreden, komt voor rekening en risico van de Klant.

 6. Marloes Hoekema Fotografie behoudt zich het recht voor meer Diensten dan vermeld in de Opdracht of in de bevestiging uit te voeren en aan de Klant in rekening te brengen, indien deze Diensten in het belang zijn van de Klant en/of noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de Opdracht. De Klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende Diensten.

 

5. Herroepingsrecht

 

 1. Indien de Klant een consument is, kan de digitaal tot stand gekomen Opdracht gedurende een bedenktijd van 14 dagen na totstandkoming van de Opdracht zonder opgave van redenen worden ontbonden, tenzij uitvoering van de Opdracht overeenkomstig deze Algemene voorwaarden zal plaatsvinden binnen deze 14 dagen. Indien Marloes Hoekema Fotografie binnen deze 14 dagen is begonnen met (overeengekomen) voorbereidende werkzaamheden, is de Klant een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de Opdracht dat door Marloes Hoekema Fotografie is nagekomen.

 2. Zodra in overleg met Marloes Hoekema Fotografie datum voor het uitvoeren van de werkzaamheden is gepland, vervalt het herroepingsrecht.

 3. Als de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht dient de Klant dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail naar marloes@marloeshoekemafotografie.nl of via het contactformulier op de website te melden.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en het tijdig uitoefenen van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

 

6. Annulering

 

 1. De Klant kan de Opdracht tot één maand voor aanvang van ingeplande Dienst kosteloos annuleren door een mail te sturen naar marloes@marloeshoekemafotografie.nl. Indien de Klant na voornoemde termijn de Opdracht annuleert zal:

a. bij annulering binnen twee (2) weken, 50% van het totaalbedrag bij de Klant in rekening worden gebracht.

b. bij annulering binnen één (1) week, 75% van het totaalbedrag bij de Klant in rekening worden gebracht.

c. bij annulering binnen één (1) dag of bij niet verschijnen van de Klant, het volledige bedrag bij de Klant in rekening worden gebracht.

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en de tijdige annulering van de Opdracht ligt bij de Klant.

 2. Indien Marloes Hoekema Fotografie op het moment van annulering reeds kosten heeft moeten maken tenbehoeve van de uitvoering van de Opdracht, dient de Klant deze kosten te vergoeden.

 

7. Inschakeling derden

 

Indien zulks naar het oordeel van Marloes Hoekema Fotografie redelijkerwijs noodzakelijk is, is Marloes Hoekema Fotografie gerechtigd om (namens en) voor rekening van de Klant derden in te schakelen. Zo mogelijk en/of zonodig zal Marloes Hoekema Fotografie de de Klant hierover informeren.

 

8. Duur en beëindiging

 

Bij een Opdracht voor bepaalde tijd is de werkelijke duur van de Opdracht mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de door de Klant ingeplande afspraken en de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Marloes Hoekema Fotografie van de Klant verkrijgt.

 

9. Prijzen

 

 1. Voor alle door Marloes Hoekema Fotografie ten behoeve van de Klant te verrichten werkzaamheden is de Klant een vergoeding verschuldigd te berekenen op basis van nacalculatie aan de hand van de alsdan gebruikelijke tarieven van Marloes Hoekema Fotografie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De in de offerte opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, verzendkosten en andere opdrachtgebonden kosten, tenzij anders aangegeven. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen of vermeld, kunnen deze afzonderlijk worden berekend.

 3. Kostenverhogende omstandigheden (waaronder prijsstijgingen) zijn en blijven voor rekening van de Klant, ook na het tot stand komen van de Opdracht, ongeacht de periode die is verstreken tussen de datum van het sluiten van de Opdracht.

 

10. Facturering en betaling

 

 1. De Klant dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum de factuur via overmaking te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De Klant is, zonder dat daarvoor enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in verzuim indien niet binnen de overeengekomen termijn is betaald, tevens zijn alle vorderingen die Marloes Hoekema Fotografie op de Klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is Marloes Hoekema Fotografie bevoegd de (verdere) nakoming van alle Opdrachten met de Klant op te schorten.

 3. Bij een niet tijdige betaling door de Klant is over het factuurbedrag vanaf de vervaldag van de factuur tоt het moment van volledige voldoening wettelijke (handels)rente verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de Klant komen te haren laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het/de factuurbedrag(en), met een minimum van € 500,00 en zijn zonder nadere aanmaning verschuldigd.

 

11. Leveringstermijn(en)

 

 1. Door Marloes Hoekema Fotografie opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en gelden voor Marloes Hoekema Fotografie nimmer als fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geven de Klant geen recht op ontbinding van de Opdracht en/of schadevergoeding.

 2. Ingeval van overschrijding door Marloes Hoekema Fotografie van enige termijn is Marloes Hoekema Fotografie eerst na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijk gestelde termijn van tenminste veertien (14) werkdagen in verzuim.

 

12. Informatieverstrekking door de Klant

 

 1. De Klant is verplicht alle gegevens en bescheiden voor het correct uitvoeren van de Opdracht door Marloes Hoekema Fotografie tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Marloes Hoekema Fotografie ter beschikking te stellen.

 2. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Marloes Hoekema Fotografie ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

 

13. Medewerking door de Klant

 

 1. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, hulpmiddelen, apparatuur en/of ruimtes waarvan Marloes Hoekema Fotografie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig beschikbaar zijn.

 2. De Klant is verantwoordelijk voor de locatie en de locatie vergoedingen zoals (maar niet beperkt tot) parkeerkosten en kosten voor de toegang tot de locatie.

 3. De Klant zal alle faciliteiten die Marloes Hoekema Fotografie nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, zoals toegang tot gebouwen en omgevingen tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste manier ter beschikking stellen.

 4. Indien een Klant te laat op de afgesproken plek aanwezig is, zal deze tijd van de afgesproken tijd worden afgetrokken en zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht, dan wel kan de extra tijd door Marloes Hoekema Fotografie in rekening worden gebracht.

 5. Marloes Hoekema Fotografie is bevoegd een Klant die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de Dienst onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de Dienst te ontzeggen. De Klant blijft in dat geval de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

 

14. Levering

 

 1. Marloes Hoekema Fotografie maakt een selectie van de Werken en zal op basis van eigen kwaliteits- en stijlcriteria beoordelen welke Werken aan de Klant geleverd zullen worden. De Klant maakt geen aanspraak op alle door Marloes Hoekema Fotografie gemaakte Werken, tenzij anders overeengekomen.

 2. Marloes Hoekema Fotografie is gerechtigd naar eigen beoordeling de Werken te bewerken en de bewerkte versie van de Werken aan de Klant te leveren. De bewerking geschiedt in de stijl en naar beoordeling van Marloes Hoekema Fotografie. Indien nodig zal er afstemming met de Klant plaatsvinden.

 3. Het is de Klant niet toegestaan om de geleverde bestanden zelf te bewerken, aan te passen en (anders dan overeengekomen) te verspreiden.

 4. Levering geschiedt digitaal via WeTransfer, een USB Stick of een beveiligde pagina op www.marloeshoekemafotografie.nl, tenzij anders overeengekomen. De Werken gelden als geleverd op het moment dat de Klant de Werken zoals hiervoor omschreven heeft ontvangen.

 5. De Klant heeft geen recht op ontvangst, dan wel inzage in de RAW-beelden en/of onbewerkte Werken.

 6. Marloes Hoekema Fotografie zal de geleverde Werken één jaar vanaf de datum van levering bewaren. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen. Marloes Hoekema Fotografie is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die Marloes Hoekema Fotografie aan de Klant heeft geleverd.

 

15. Klachten

 

 1. Klachten ten aanzien van de uitgevoerde Diensten dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Marloes Hoekema Fotografie door een mail te sturen naar marloes@marloeshoekemafotografie.nl. Na verloop van deze termijn wordt de Klant geacht haar instemming met de geleverde Diensten te hebben gegeven.

 2. Marloes Hoekema Fotografie zal klachten welke binnen de in lid 1 genoemde termijn worden ingediend behandelen en verhelpen indien deze gegrond zijn en de Klant een gegrond belang heeft.

 

 

16. Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Alle intellectuele vermogens- en eigendomsrechten ter zake van alle door Marloes Hoekema Fotografie vervaardigde zaken waaronder begrepen gereproduceerde concepten, creaties, Werken, voorstellen, fotoshoots, fotoproducten, uitingen, technieken andere bescheiden en informatie en overige door Marloes Hoekema Fotografie aan de Klant geleverde zaken berusten bij en blijven te allen tijde van Marloes Hoekema Fotografie.

 2. Marloes Hoekema Fotografie behoudt het recht om onderdelen van ontwikkelde content en de door de Klant ontwikkelde content geheel of gedeeltelijk in latere projecten te gebruiken en de Werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties.

 3. Indien er een portretrecht rust op een Werk, behoudt Marloes Hoekema Fotografie zich het recht voor om deze werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties. De portrecht rechthebbende geeft hiervoor uitdrukkelijke toestemming.

 

 

17. (Sub)licentie

 

 1. Toestemming voor gebruik van in Opdracht vervaardigd Werk door Marloes Hoekema Fotografie wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een (sub)licentie, zoals die naar de aard en omvang door Marloes Hoekema Fotografie in de offerte en/of opdrachtbevestiging is omschreven.

 2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel en wijze zoals tussen partijen bij aanvang van de Opdracht en conform het begrip van Marloes Hoekema Fotografie, is bedoeld.

 3. Het is de Klant niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens schriftelijke toestemming van Marloes Hoekema Fotografie. Het is de Klant ook niet toegestaan om sublicenties te verstrekken aan derden.

 

18. Inbreuk op auteursrecht

 

 1. Elk gebruik van een Werk van Marloes Hoekema Fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van Marloes Hoekema Fotografie.

 2. Bij een inbreuk komt Marloes Hoekema Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Marloes Hoekema Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

 

19. Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten

 

 1. De naam van Marloes Hoekema Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden opgenomen.

 2. De Klant neemt bij verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Marloes Hoekema Fotografie conform de Auteurswet in acht.

 

20. Overname (intellectuele) eigendom(srechten)

 

 1. Bij beëindiging van de Opdracht, op welke grond dan ook, blijven alle uit de Opdracht vervaardigde zaken eigendom van Marloes Hoekema Fotografie en komen alle verstrekte rechten van de Klant te vervallen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Alle uit de Opdracht vervaardigde zaken en (intellectuele eigendoms)rechten kunnen (voor zover overdraagbaar) bij de beëindiging van de Opdracht tegen een nader door Marloes Hoekema Fotografie te bepalen kostprijs worden overgedragen aan de Klant.

 

21. Publicatie

 

Tijdens het uitvoeren van Diensten door Marloes Hoekema Fotografie kunnen foto- en filmopnames worden gemaakt van de Klant ter promotie van het bedrijf van Marloes Hoekema Fotografie. De Klant gaat er expliciet mee akkoord dat op en om de uitvoering van een Dienst beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt (en dus mogelijk ook van de Klant) en dat deze worden verspreid via alle mogelijke mediakanalen van Marloes Hoekema Fotografie. Indien de Klant wenst dat gepubliceerde foto's verwijderd wоrden, kan de Klant Marloes Hoekema Fotografie hiervan per mail op de hoogte stellen.

 

22. Privacy

 

Partijen houden zich bij de uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van de Opdracht aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens die betrekking heeft op de andere Partij. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Marloes Hoekema Fotografie wordt de Klant naar de privacyverklaring op de website verwezen.

 

23. Opschorting en ontbinding

 

Marloes Hoekema Fotografie is gerechtigd om per direct zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de Opdracht op te schorten, hetzij de Opdracht geheel of ten dele te ontbinden, indien een Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Marloes Hoekema Fotografie overeengekomen Opdracht.

 

24. Overmacht

 

 1. Marloes Hoekema Fotografie is nimmer aansprakelijk wanneer ten gevolge van een overmachtsituatie de verplichtingen op grond van de Opdracht niet kan worden nagekomen.

 2. In geval van overmacht is Marloes Hoekema Fotografie gerechtigd hetzij de uitvoering van de Opdracht voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Marloes Hoekema Fotografie tot enige schadeloosstelling verplicht is. Gedurende de opschorting is Marloes Hoekema Fotografie bevoegd te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Opdracht.

 

25. Aansprakelijkheid

 

 1. Marloes Hoekema Fotografie zal zich inspannen om de Opdracht naar behoren en met zorg uit te voeren. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting.

 2. Onverminderd de elders in de Opdracht of deze Algemene voorwaarden overeengekomen beperkingen in de aansprakelijkheid van Marloes Hoekema Fotografie, is de aansprakelijkheid van Marloes Hoekema Fotografie beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de Werkzaamheden, dan wel de vergoeding van de factuurwaarde van de betreffende Opdracht.

 3. Voorzover de Klant schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Marloes Hoekema Fotografie, dan wel van door Marloes Hoekema Fotografie ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door Marloes Hoekema Fotografie te betalen schadebedrag beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Opdracht van één maand voorafgaande aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.

 4. Marloes Hoekema Fotografie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant of derden waaronder mede begrepen gederfde omzet of winst.

 5. Ieder vorderingsrecht van de Klant, waaronder wegens schade of opnieuw uitvoering van de Diensten, vervalt indien de tekortkoming en/of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

26. Geheimhouding

 

De Klant zal - behoudens schriftelijke toestemming van Marloes Hoekema Fotografie - alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie m.b.t. de uitgevoerde Diensten ter kennis of in handen van derden komt. De geheimhoudingsverplichting legt de Klant ook de door haar in te schakelen derden op.

 

27. Boete

 

 1. Bij overtreding van het bepaalde in artikelen 16, 17, 18, 19, 22 en 26 van deze Algemene voorwaarden verbeurt de Klant ten behoeve van Marloes Hoekema Fotografie zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,- en € 500,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de Klant in overtreding is.

 2. Een door de Klant verschuldigde boete laat onverlet het recht van Marloes Hoekema Fotografie op vergoeding van door haar geleden schade, kosten en rente.

 

28. Overige bepalingen

 

 1. Marloes Hoekema Fotografie mag de Algemene voorwaarden op ieder door haar gewenst moment (eenzijdig) wijzigen en/of aanvullen.

 2. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, dоet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene voorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

 3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Marloes Hoekema Fotografie en de Klant is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de rechtbank van de vestigingsplaats van Marloes Hoekema Fotografie is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

bottom of page