top of page

PRIVACYVERKLARING

Logo Marloes Hoekema Fotografie

Privacyverklaring

Marloes Hoekema Fotografie

 

Door gebruik te maken van onze website verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij deze gegevens verwerken. Ook zie je wat je rechten zijn, hoe lang we je gegevens bewaren en wie toegang heeft tot onze data.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

Wij verwerken persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van verwerkers. Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens:

 

 • voor- en achternaam;

 • bedrijfsnaam;

 • adresgegevens;

 • postcode en woonplaats;

 • e-mailadres;

 • telefoonnummer;

 • IBAN-nummer;

 • klant-/offerte-/opdrachtnummer;

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat jij deze op eigen initiatief hebt verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Ook verzamelen wij persoonsgegevens als jij onze website bezoekt en het contactformulier op onze website invult.

 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

 

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 

 • het verlenen van onze diensten;

 • levering van onze producten;

 • om telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening;

 • voor onze marketing- en communicatie activiteiten;

 • het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

Op basis van welke juridische gronden worden de gegevens verwerkt?

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedоeld in artikel 6 van de AVG:

 

 1. het voldoen aan een wettelijke verplichting;

 2. de uitvoering van een overeenkomst;

 3. uitdrukkelijk gegeven toestemming;

 4. een gerechtvaardigd belang.

 

Hoe lang worden de persoonsgegeven bewaard?

 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 • Levering product en/of dienst: Wanneer je een product en/of dienst bij ons koopt, dan verwerken wij: voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en gegevens van het apparaat vanwaar de bestelling of het verzoek is geplaatst. Ben je een bedrijf? Dan verwerken wij ook jouw KvK-nummer, BTW-nummer en bedrijfsnaam. Wij verwerken deze gegevens om onze producten of diensten te kunnen leveren, daarvoor kunnen wij ook genoodzaakt zijn om gegevens te delen met derden die wij moeten inschakelen om onze diensten te kunnen uitvoeren en/of onze producten te leveren. Deze gegevens worden na het voeren van de opdracht verwijderd, tenzij we deze gegevens op basis van een wettelijke verplichting gedurende een bepaald termijn dienen te bewaren.

 • Betalingen: Zodra je bij ons iets afrekent of een factuur moet worden verzonden, verwerken wij: jouw voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en het opgegeven IBAN-nummer en de naam van je bank. Deze gegevens moeten wij op basis van een wettelijke verplichting minimaal zeven jaar bewaren.

 • Contactformulier: Heb je contact met ons opgenomen via het contactformulier, e-mail, telefoon of whatsapp, dan verwerken wij de gegevens die je ons hebt verstrekt. Wij verwerken deze gegevens оom te kunnen reageren. Deze gegevens bewaren wij in ieder geval vijf jaren, zodat wij op een later moment weten waar we ver hebben gesproken.

 

Worden de persoonsgegevens ook gedeeld?

 

Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden. Wij geven je persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening namens ons en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van ons jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Toezichthoudende autoriteiten

 

Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig zullen wij je hierover informeren.

 

Wie is verantwoordelijk voor andere webpagina’s?

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons en/of links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen.

 

Persoonsgegevens minderjarigen

 

Wij verwerken geen persoonsgegevens van kinderen op onze websites en/of applicaties, voor zover bekend is dat dit informatie over minderjarigen (jonger dan 16 jaar) bevat. Als je een ouder bent en ontdekt dat jouw kind ons heeft voorzien van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via een van de hierboven genoemde methoden. Wij zullen dan samen met jou proberen een oplossing te vinden.

 

Wat zijn je rechten?

 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Daarnaast heb je op grond van de AVG een aantal rechten. Je kunt ons verzoeken om:

 

 • je persoonsgegevens te verwijderen;

 • de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;

 • bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens;

 • een kopie van je persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;

 • de toestemming die je eerder gaf om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken;

 • bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van je persoonsgegevens.

 

Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, dan kan deze toestemming te allen tijde weer worden ingetrokken.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan je verzoek geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen.

 

Als je gebruik maakt van de hiervoor genoemde rechten, kunnen we je vragen om je te identificeren om misbruik te voorkomen.

 

Heb je een klacht?

 

Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? Wij helpen je graag verder. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Je persoonsgegevens worden goed beschermd!

 

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene privacy wet- en regelgeving te beveiligen. Persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij je.

 

Waar staat de huidige privacyverklaring?

 

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen in ons privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Door onderaan deze pagina te kijken naar de effectieve datum van de huidige privacyverklaring, kun je zien wanneer deze voor het laatst is aangepast. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

 

Heb je een vraag?

 

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Wij helpen je graag verder. Je kunt altijd contact met ons opnemen door te mailen naar marloes@marloeshoekemafotografie.nl.

 

 

Deze privacyverklaring is in september 2021 vastgesteld.

Logo Marloes Hoekema Fotografie
bottom of page